Frøslev i 1940'erne

Bestyrelses referater m.m.

Bestyrelsesmøde 18.11.18
Referat af elektronisk bestyrelsesmøde:
Bestyrelsen har på et møde afholdt den 18. november 2018 besluttet, at formand Asger Larsen og kasserer Bjarne Hansen hver især har adgang til og kan disponere over foreningens midler.

 
Referent
Mariann Bille
Bestyrelsesmøde 04.09.18
Tilstede: Asger Larsen, Annemette Hess, Anders Olsen, Jens Peter Rasmussen, Mariann Bille
1)Referater fra bestyrelsesmøder 04.05.18 godkendt og underskrevet.
 
2) siden sidst:
Der er intet nyt om udviklingsplanen og visionen om Frøslevlejren
-og der er ikke færdigt resultat mht vores fælles hjemmeside,
-og der er intet nyt fra og om vores fælles PR gruppe.
Bl.a savner vi brochuren ”Velkommen til Frøslevlejren”
Asger retter henvendelse til DSI vedrørende de ovennævnte punkter.
 
3)økonomi
Der er pr 31.08 120800 kr på foreningens konto.
Kontingentopkrævninger er sendt.
 
4) Medlemsstatus: Cirka 240 medlemmer.V Vi har før talt om at udarbejde et kort informationsark for at gøre opmærksom på foreningen. Det bør evt. tages op igen.

 
5) Orientering til medlemmer:
Sendes i slutningen af november, - fint tidspunkt til en julehilsen, besked om kommende årbog og orientering om den nye bestyrelse.

 
6) højtidelighed ved Harreslev Banegård i anledning af 20 årsdagen for mindesmærket. 07.09 kl 13.00. Mariann deltager
 
7) Næste møde tirsdag den 19. februar kl 15.
Evt: fremover sættes punkt: input/nyt fra bestyrelsesmedlemmerne på dagsordenen.
 
Referent
Mariann Bille
Bestyrelsesmøde 04.05.18 - i forlængelse af generalforsamlingen
Tilstede: Asger Larsen, Annemette Hess, Bjarne Hansen, Mariann Bille
Fraværende med afbud: Anders Olsen
Konstituering af bestyrelse
 
Formand: Asger Larsen
(Næstformand): Annemette Hess
Kasserer: Bjarne Hansen
Sekretær: Mariann Bille
Bestyrelsesmedlem: Anders Olsen
Suppleant: Jens Peter Rasmussen
 
Referater sendes til Asger, som sørger for dirigentens underskrift på generalforsamlingens referat.
 
Næste møde: Asger sender datoforslag, - tager hensyn til brugermøde og Anders` arbejdsuger.
 
Referent
Mariann Bille
Generalforsamling 04.05.18. kl. 16.00
15 deltagere fremmødt.
 
Foreningens formand Asger Larsen bød velkommen, Bragte mindeord om foreningens afdøde medlemmer og HKH Prins Henrik.
 
1: Valg af dirigent Vagn Risager foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
2: Asger Larsen aflægger beretning. Den skriftlige beretning er vedlagt som se bilag 1 til dette referat Følgende tilføjes: En hilsen overbragt fra bestyrelsesmedlem Anders Olsen. Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen tages til efterretning.
 
3. Asger Larsen fremlægger på grund af vakance i kassererfunktionen det reviderede regnskab til godkendelse. Revisionsberetning vedlægges som bilag 2 til referatet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Det aktuelle medlemstal oplyst til 245.
 
4: Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter i det kommende år - se bilag 3.
 
5: Der er ingen indkomne forslag
 
6: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget
 
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen Et medlem for 2 år: Genvalg af Anders Olsen, Hadsten foreslået - han blev valgt Et medlem for 2 år:
 
Genvalg af Mariann Bille, Taarstedt foreslået - hun blev valgt
 
Vakant bestyrelsespost for 1 år: Bjarne Hansen, Tønder foreslået - han blev valgt
 
Valg af suppleant for 1 år: Genvalg af Inge Rousing foreslået Jens Peter Rasmussen foreslået Inge Rousing tog ikke imod valg, Jens Peter Rasmussen havde givet tilsagn om at tage imod – og blev valgt.
 
Valg af statsautoriseret revisor: Sønderjysk Revision Padborg foreslået - og valgt
 
8: Eventuelt Spørgsmål til bestyrelsen:
 
Er de lovede skilte ved motorvejen kommet? Ja, de er på plads!
 
Er der tilgang af medlemmer? Nej, medlemstallet er faldende på grund af naturlig afgang. Bestyrelsen vil: 1) afvente og se om udviklingsplanen/ Det kulturelle Fyrtårn får indflydelse, 2) opfordre kustoder til at gøre reklame for foreningen og 3) opfordrer generalforsamlingens deltagere til at gøre opmærksom på foreningen i lokalområdet.
 
Der rettes en tak til Inge Rousing, Dronningmølle for at have stillet sig til rådighed som suppleant i indeværende år.
 
Dirigenten nedlægger sit hverv og får tak for veludført mødeledelse.
 
Referent
Mariann Bille
 
Dirigent
Vagn Risager
 

 
Bilag 1: Mundtlig beretning for 2017.
 
Allerførst skal jeg overbringe en hilsen fra bestyrelsesmedlem Anders Olsen, Hadsten, der er forhindret på grund af 50 års jubilæum i Flyvevåbnet
 
Den skriftlige beretning er udsendt som en del af Frihedsmuseets Venners årsskriftet.
 
3 bestyrelsesmøder er afholdt i det forgangne år.
 
3 møder med D.s.i., blandt andet vedrørende en fælles hjemmeside for Frøslevlejren. Der er på indeværende tidspunkt ikke nyt om projektet vedrørende Frøslevlejren udover, det der er skrevet i nr. 101.
 
Nyt fra Frøslevlejren udsendt medio april 2018 (påsken). Skriftlig orientering er udsendt i marts 2017. I den skriftlige orientering, marts 2018 er der redegjort for den vakante kasserer funktion: Ved sidste generalforsamling skiftede foreningen kasserer, idet den hidtidige kasserer Henning Skjoldager ønskede at blive afløst. Som ny kasserer blev Jan Amnitsbøl-Krusell valgt. På grund af svær sygdom måtte han sige fra ved årsskiftet.
 
Det skal oplyses, at Jan Amnitsbøl-Krusell har det godt i dag, men efter lægelig anvisning træde langsommere.
 
Foreningens tidligere kasserer Henning Skjoldager lovede umiddelbart efter årsskiftet at hjælpe foreningen på det regnskabsmæssige område, blandt andet vedrørende bankforbindelse og Nets med videre. Han blev desværre akut sygdomsramt med efterfølgende komplikationer, så han kunne desværre ikke fortsætte med at hjælpe foreningen.
 
Bestyrelsen har derfor i samarbejde med foreningens revisor håndteret regnskab 2017 – Men der er ikke opkrævet kontingent for 2018, da forbindelsen til Nets er lukket ned på grund af inaktivitet – dette genoprettes, når der er valgt en ny kasserer. Skulle der være mødedeltagere i dag, der ikke har betalt for 2017(stemmeret) har jeg kvitteringsblokken med – så mulighed foreligger.
 
Mødereferater og orienteringer er lagt på foreningens hjemmeside, herunder også referatet fra generalforsamlingen 4. maj 2016.
 
Der er positivt samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren, som sammen med toptrykgrafisk i Gråsten og GF-forsikring har ydet sponsorstøtte til Nyt fra Frøslevlejren nr. 101.
 
Frihedsmuseets Venners Årsskrift De Danske fanger i koncentrationslejren Stutthof er sendt med PostNord til alle medlemmer. 6 bøger kom desværre retur som uanbringelige – adressaten ubekendt. (Bogen kostede i år 35 kr. inkl. moms, idet forskellige fonde havde støttet udgivelsen og portoen var 54 kr., det vil sige foreningens udgifter var på niveau med udsendelsen i 2017)
 
Orientering om arbejdet er i lighed med tidligere år sendt til foreningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Det er endnu ikke afklaret om foreningen fortsat nyder kongelig protektion.
 
Frøslevlejrens brugere har i årets løb haft et godt samarbejde, bl.a. om fælles åbningstid (Nationalmuseet har dog via centrale beslutninger andre åbningstider)
 
Foreningen har i år ikke kunnet deltage ved mindearrangementet - Tag des Gedenkens i slutningen af januar måned ved mindesmærket ved grænseovergangen Padborg/Harrislee, idet invitationen kom med PostNord på dagen for arrangementet.
 
Ved Prebens sten er der i dag lagt blomster forud for generalforsamlingen.
 
Det rettes en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Og en stor tak til foreningens revisor, der har ydet stort hjælp i forbindelse med regnskabet for 2017.
 
Alle medlemmer er opfordret til at sende e-mailadresser - det er besparende.
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.
 
Asger Larsen
 

 
Bilag 2
 
> Regnskab vedlagt som .pdf
 

 
Bilag 3
 
Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2017
 
Bestyrelsen Ved generalforsamlingen den 4. maj 2017 blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, idet hverken Jens Boddum, Frøslev eller Henning Skjoldager, Lemvig ønskede genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: H.A.J. Larsen, Bredebro, som formand, Annemette Hess, Frøslevlejrens Efterskole(ny), som næstformand, Jan Amnitzbøl-Krusell, Galten(ny), som kasserer, Mariann Bille, Taarstedt(Sydslesvig) som sekretær, Anders Hygum Olsen, Hadsten, som bestyrelsesmedlem og Inge M. Rousing, Dronningmølle(ny) som suppleant. Poul Erik Lauridsen, Aabenraa, har også i 2017 på fortrinlig vis bistået foreningen som webmaster.
 
Økonomi Foreningens medlemstal, der er af stor betydning for foreningens økonomi, har i årene 2016 og 2017 været vigende på grund af mange dødsfald i medlemskredsen og er i skrivende stund omkring 250 medlemmer. Udsendelse af orienteringer i 2017 er fastholdt på samme niveau som i 2016 samt med information via foreningens hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor vedtægter, referat fra generalforsamling samt referater fra bestyrelsens møder står til rådighed. Det var i 2017 muligt med bistand af velvillige sponsorer at udsende ”Frihedsmuseets Venners Årsskrift” samt jubilæumsudgaven ”Nyt fra Frøslevlejren”, nr. 100.
 
Fremtiden Udviklingsplanen, der skal sikre fremtid for Frøslevlejren og udvikle det nationale mindesmærke til en mere attraktiv turistdestination, er i 2017 gået ind i en fase, hvor der søges fondsmidler. Dette betyder, at 2018 bliver året, hvor arbejdet med at iværksætte visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren formentlig sættes i gang. Det bliver også året, hvor PR- gruppen, der er nedsat af D.s.i. Frøslevlejren, efter en periode på standby aktiveres på brugerniveau. Der skal blandt andet arbejdes med informationsfolderen vedrørende Frøslevlejren. Frøslevlejrens Venner får en aktiv rolle i dette arbejde.
 
Foreningens formand har i 2017 løbende deltaget i orienterende og opfølgende møder med ”Den selvejende institution Frøslevlejren” og Aabenraa kommune.
 
Foreningens bestyrelse fastholder, i lighed med 2017, prioriteringen af den kommende tids arbejde således: - opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrørende fortsat udsendelse af ”Nyt fra Frøslevlejren”, - udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945, - styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse hermed udbygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren - samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi. Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, foreningens medlemmer, alle læsere af årsskriftet og de der støtter foreningen Frøslevlejrens Venner et godt og lykkebringende nyt år 2018 med et på gensyn den 4. maj 2018.
 
December 2017
H. A. J. Larsen
Formand

 
Foreningen Frøslevlejrens Venners bestyrelse 2017
 
Formand: H. A. J. Larsen
Næstformand: Annemette Hess
Sekretær: Mariann Bille
Kasserer: Jan Amnitsbøl-Krusell
Anders Hygum Olsen
Suppleant: Inge M. Rousing

 
Bestyrelsesmøde 04.05.18 kl. 13.00
Tilstede: Asger Larsen, Annemette Hess, Mariann Bille
- Fraværende med afbud: Anders Olsen
Asger bød velkommen.
 
Referat fra bestyrelsesmøde 05.03.18 underskrevet.
 
Regnskabsinfo v. Asger:
Overskud pt 13.000 kr.
- færre orienteringer fra foreningen udsendt, til gengæld et mere omfattende Frihedsmuseets Venners Årsskrift,
- derved dyrere.
 
Alt er klargjort til generalforsamlingen:
Diverse bilag, beretninger, rapporter, aktuel medlemsliste foreligger (v. Asger)
 
Blomster til Prebens Sten og til mindestenen indkøbt (v. Asger)
 
Kaffe, kage (v efterskolen)
 
Referent Mariann Bille Referant: Mariann Bille Petersen
Bestyrelsesmøde i Frøslevlejrens venner 05.03.18 kl 15.00
Tilstede: Asger Larsen, Annemette Hess, Anders Olsen, Mariann Bille.
Asger byder velkommen
 
1:Referat 21.02 godkendes, godkendte referater underskrevet
 
2:Diverse bankpapirer underskrevet
Kassererproblemet drøftet, Asger har måske godt nyt, han har kontakt med en der måske er interesseret i at overtage arbejdet som kasserer.
Asger arbejder videre med denne kontakt.
 
3:Medlemskontingent – opkrævning foretages af den kommende kasserer.
 
4:Årbøger gøres klar til fordeling/forsendelse.
Bestyrelsesmedlemmer tager en del med – vi sparer lidt på den dyre porto.
Efterskoleelever hjælper med resten.
 
5:Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 04.05.18 kl 13
(kaffe mm kl 15.00)
(Højtidelighed ved Prebens Sten kl 15.40)
Generalforsamling 04.05.18 kl 16.00
Asger overvejer hvem der vil hjælpe os som dirigent.
Bestyrelsesmøde – efter generalforsamlingen 04.05.kl ?
 
6:Under evt drøftede vi hjemmesiden – fælles for hele Frøslevlejren
Referant: Mariann Bille Petersen
Konstituerende bestyrelsesmøde i Frøslevlejrens Venner 04.05.2017 kl. 16.45
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
 
Formand Asger Larsen
 
”Næstformand” Anne Mette Hess
 
Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell
 
Sekretær Mariann Bille
 
Bestyrelsesmedlem Anders Hygum Olsen
 
Suppleant Inge Rousing
 
Generalforsamling i Frøslevlejrens Venner 04.05.2017 Kl. 16.00

Generalforsamlings referatet som pdf.

Bestyrelsesmøde 04.05.2017 kl. 13.00
Tilstede: Asger Larsen, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Mariann Bille.
Afbud fra: Jens Boddum
1: Referat fra 07.02.17 underskrives
 
2: Siden sidst: Sponsorater til udgivelse af Nyt fra Frøslevlejren nr. 100 D.s.i., TopTryk, GF.
 
3: Regnskab fremlagt. Aktuelt 116.000 kr. på kontoen
 
4: Klargøring til generalforsamlingen -vedtægter, regnskab, dagsorden er kopieret Buket med bånd med tekst klar til at blive lagt ved Prebens sten
 
5: evt.: Stor tak til Henning Skjoldager for veludført kasserer job, ligeledes tak til Jens Boddum for indsatsen i bestyrelsen
Referant: Mariann Bille Petersen
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18.00
Tilstede: Asger Larsen, Jens Boddum, Henning Skjoldager,Anders Hygum Olsen, Mariann Bille
1: Asger byder velkommen
 
2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives.
 
3: Orientering om set og sket siden sidst: Frihedsmuseets Venners årbog gøres klar til forsendelse til alle medlemmer. Portoen er blevet væsentlig dyrere og forskellige muligheder for besparelse drøftes.
Høringssvar i forbindelse med udviklingsplan for Frøslevlejren er sendt til D.s.i.
 
4: Medlemsstatus: 250 medlemmer pt.
 
5: Saldo 01.01.17 101.000 kr (-kontingentopkrævninger sendt,stigende udgifter til porto må påregnes fremover).
 
6: Nyt fra Frøslevlejrens Venner nr 100 er klar til udsendelse marts/april 17 Artikler modtaget fra De Gamle grænsegendarmer, som holder mindedag 05.10.
Mange forsendelser kan evt sendes som E-mail, større forsendelser sendes med posten.
 
7: Referat og høringssvar lægges på hjemmesiden.
 
8: Generalforsamling 04.05.2017.
Valg: Henning Skjoldager, Jens Boddum, Asger Larsen er på valg i 2017.
Program: Kaffe kl. 15.00, kl ca 15.40 krans lægges ved ”Prebens sten” Generalforsamling kl. 16.00 Næste bestyrelsesmøde 04.05.17 kl 13.00 og endnu et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
9: Evt. Intet under evt.
Referant: Mariann Bille Petersen
Bestyrelsesmøde 01.11.16
Henning Skjoldager, Asger Larsen, Jens Boddum, Mariann Bille
1: Velkomst v Asger
 
2: Referater fra bestyrelsesmøderne 4.5 underskrevet, referat fra generalforsamlingen
4.5 underskrives på næste møde
 
3: Orientering om set og sket:
Notat fra mødet om fælles åbningstider (15.09.16) (bilag 1) sættes på hjemmesiden
Drøftelse af helhedsplanen venter til sidst på mødet
 
4: Medlemsstatus: liste over medlemmer forelagt, flere e-mails på medlemmer "efterlyses" -Henning skal have besked, hvis vi kender nogen.
 
5: Foreningens økonomi:
Indtægter i 2016 er 94.000kr, dvs at der d.d. er 103.728kr
og der er ingen ubetalte regninger!
 
6: Orientering fra Frøslevlejrens Venner: en orientering er sendt ud juni 2016 den næste -et A4 blad kommer november 2016 (bl.a. om højtideligheden ved gendarmmuren 5.10.16, og om udviklingsplanen)
 
7: Hjemmesiden: varetages af Poul Erik Lauridsen, hver især kontrollerer for evt. fejl
 
8: Næste møde 07.02.2017 kl.18.00
 
9: Evt: Kommentarer til og drøftelse af udviklingsplanen forelagt på brugermødet 13.10.16
Asger udarbejder høringssvaret, der sættes ind i protokollen.
Mødet sluttede kl 19.50
Referant: Mariann Bille Petersen
Bestyrelsesmøde 04.05.2016 kl 17.00
Tilstede: Asger Larsen, Anders Hygum Olsen, Henning Skjoldager, Mariann Bille Petersen
Konstituering:
 
Formand Asger Larsen
Kasserer Henning Skjoldager
Sekretær Mariann Bille Petersen
 
Næste møde 19.09. kl 18.00
Referant: Mariann Bille Petersen
Bestyrelsesmøde 04.05.2016 kl 13.00
Tilstede: Asger Larsen(HAJ), Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Mariann Bille Petersen
Fraværende: Jens Bodum pga. af skolemæssigt møde i Aabenraa Kommune
1: Underskrift af referat fra mødet 08.02.2016
 
2: Siden sidst: Der har været brugermøde.
 
3: Regnskab 2015 gennemgået og underskrevet. (Saldo 03.05, 106943kr)
 
4: Klargøring til generalforsamling: Der er sørget for at diverse bilag til generalforsamlingen er lagt frem. Blomster til dagens arrangementer er klargjort.
 
5: Kørselsgodtgørelse til Henning Skjoldager på 1.500kr årligt besluttet
 
6: Eventuelt
 
Asger udformer en skrivelse med opfordring til medlemskab i Frøslevlejrens Venner
 
Næste møde 04.05 2016 efter generalforsamlingen
 
Mødet sluttede kl 13.45
Referant: Mariann Bille Petersen
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 08.02.2016
Tilstede: Asger Larsen, Jens Boddum, Henning Skjoldager, Anders Hygum og Mariann Bille Petersen
Ad. 1 Velkomst v. Asger Larsen
 
Ad 2: Referat underskrevet
 
Ad 3: Orientering om set og sket:
Margrethe B. Jensens far, Erling Nielsen har i oktober 2015 tilgodeset foreningen Frøslevlejrens Venner med en donation til brug for arbejdet.
Erling Nielsen (95 år) fra Videbæk - hans bortgang nævnes som mindeord i Nyt fra Frøslevlejren - teksten kan tages fra de erindringer Erling Nielsen har skrevet. Erindringerne søges gengivet på hjemmesiden.
 
Nøgleoversigt læst op.
 
27.01.2016 var der mindehøjtidelighed ved Harreslev Banegård – godt arrangement
 
2020 er 75 år for befrielsen blev nævnt pga tanker om forberedelser.
 
Den i december udsendte orientering har fået god respons.
 
De Hvis Busser kommer sandsynligvis retur til efteråret.
 
Henrik Skov Kristensen har afleveret – måske lidt barske artikler. Asger Larsen drøfter med Henrik Skov Kristensen om de skal bruges i en af udgivelserne.
 
Ad 4: Orientering v Henning Skjoldager om medlemsstatus, 247 medlemmer i alt har betalt kontingent.
Orientering v. HS om foreningens økonomi – regnskabs status
 
Ad 5: 5: Generalforsamling 2016
04.05.2016:
Bestyrelsesmøde kl 13.00.
Kaffe kl 15.00
Generalforsamling kl 16.00.
(Dirigent –Tim Wulff spørges(bem.: har givet accept)).
På valg: Mariann, Anders og Oluf - og revisorerne.
Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent.
 
Ad 6: Næste møde: 04.05.2015 kl 13.00.
 
Ad 7: Evt : Udstillingerne i Frøslev nævnes i lærernes blad Folkeskolen.
Referant: Mariann Bille Petersen
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 28.09.2015
Tilstede: H.A.J.Larsen, Jens Boddum, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen
Mariann Bille-Petersen.
Afbud: Oluf Jessen.
Ad. 1 Velkomst
Oluf Jessen ønsker orlov fra bestyrelsesarbejdet indtil videre
Mariann Bille Petersen går i stedet ind i bestyrelsen.
 
Ad 2: Referater fra møderne 04.05 Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde 04.05 godkendes og underskrives af bestyrelsen Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 04.05 godkendes og underskrives.
 
Ad 3: Orientering om set og sket siden sidste møde – herunder samarbejdet med D.s.i m. fl.
Brugermødet 07.09. Vi fik en orientering om udviklingsplanen, ny struktur med en bredere politisk fundering. Handlingsplanen: - december sammenskrivning færdig, januar fondsansøgning, marts endelig færdig.
 
Bestyrelsens kommentarer
Her er forskellige aktører, derfor er det vigtigt, at der på stedet er en daglig leder, der koordinerer.
Der skal være et samlet formidlingstilbud.
Den nedsatte PR gruppe arbejder på, at der skal være en fælles formidling og information om, at der er andet at se på i Frøslevlejren end Frøslevlejrens museum.
Tilgang til Frøslevlejrens informationer via apps og bedre mobiltelefondækning, udarbejdning af plancher, folder med fælles god præsentation hilses velkommen af bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede kort begrebet ”at være tæt på autencitet”, set i lyset af, at Frøslevlejren er et nationalt mindesmærke.
Kørsel i området drøftedes. Bestyrelsen henstiller, at de man respekterer de aftalte regler for parkering.
 
Jens informerede om efterskolens projekt for 8. klasser i regionen om de hvide busser med afsluttende bustur for eleverne til udstillingen på Nationalmuseet i København. Materiale om de hvide busser kan printes ud fra nettet.
 
Ad 4: Medlemsstatus v. kassereren
Foreningen har p.t. 284 medlemmer
 
Ad 5: Foreningens økonomi v. kassereren Kassebeholdningen er p.t. 84.976,47 kr. tegning samt medlemslisten.
 
Ad 6: Orientering(er) fra Frøslevlejrens venner
Juni-udgivelsen Der er modtaget en række positive tilkendegivelser.
 
November udgivelsen: Udsendes ultimo november 2015-10-04
-følgende emner blevet foreslået:
Evaluering af sæson 2015
Information om udviklingsplanen
PR ide oplæg
Hvide busser Frøslev / nationalmuseets udgivelser om busserne
Frihedsmuseets venners årbog
 
Ad 7: Hjemmesiden
Skal der gives mulighed for at få nyhedsbrev via hjemmesiden? – hjemmesideredaktøren spørges om de tekniske muligheder.
 
Ad 8: Næste møde.
22.02 2016 Se ændring neden for!
 
Ad 9: Eventuelt
Små kransebånd indkøbes
Mødet sluttede kl 20.05
 
ÆNDRING! Næste ordinære bestyrelsesmøde ny dato 08.02.2016 kl. 18.
Referant: Mariann Bille Petersen
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. maj 2015
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Jens Boddum, Anders Hygum Olsen,
Mariann Bille-Petersen.
Afbud: Oluf Jessen.
ad. 1 Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand: HAJ Larsen
Næstformand og Sekretær: Jens Boddum
Kasserer: Henning Skjoldager
Referant: Jens Boddum
Referat generalforsamling i Foreningen Frøslevlejrens Venner den 4. maj 2015 kl. 16.00 i Barak K7
ad.1 Valg af dirigent
Tim Wulff blev valgt. Efterfølgende konstaterede han at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
 
ad. 2 Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Se bilag 1
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
 
ad. 3 Forelæggelse af det reviderende regnskab til godkendelse
Henning Skjoldager fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et resultat på 15.371 kr. Den likvide beholdning pr. dags dato er 82.583,72 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 
ad. 4 Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år
Foreningens bestyrelse prioriterer den nærmeste tids arbejde således:
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrørende fortsat udsendelse af ”Nyt fra Frøslevlejren”,
- udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945,
- styrkelse af kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse hermed udbygge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren
- samt fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi.
 
ad 5 Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter, ændringer.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
 
ad 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
bestyrelsen forslår uændret kontingent på 125 kr. for et personligt medlemskab og 400 kr. for et institutions medlemsskab.
Generalforsamlingen vedtager forslaget.
 
ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
H.A.J. Larsen, Henning Skjoldager og Jens Boddum blev genvalgte til bestyrelsen som suppleant blev Mariann Bille-Petersen valgt.
 
ad 8 Valg af statsautoriseret revisor
Sønderjyllands revision blev genvalgt.
 
ad 9 Eventuelt
Forsamlingen takkede bestyrelsen for godt bestyrelsesarbejde.
Referent: Jens Boddum
Godkendt den 28. maj 2015
sign. Tim Wulff, dirigent
BILAG 1
 
Foreningen Frøslevlejrens Venner, ordinær generalforsamling 4. maj 2015
 
Velkommen til foreningen Frøslevlejrens Venners ordinære generalforsamling – før vi går i gang med dagsordenens punkter, vil jeg gerne anmode jer om at rejse jer for i et øjebliks stilhed at
Mindes foreningens afdøde veteraner og medlemmer – Æret være deres minde.
 
Herefter går vi over til dagsordenes punkt 1: Valg af Dirigent – bestyrelsen vil gerne foreslå Tim Wulff, medlem af bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren – jeg skal høre om der er andre forslag?
 
Dagsordenens punkt 2:
 
Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2014 indgår som bilag i Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2014, der blev udsendt til samtlige medlemmer ultimo februar 2015.
 
I årsberetningen er der gjort rede for bestyrelsens sammensætning, foreningens økonomi samt bestyrelsens prioritering af den nærmeste fremtids arbejde – sidstnævnte har relation til dagsordenes punkt 4.
 
Jeg vil supplerende redegøre for bestyrelsens arbejde i perioden 4. maj 2014 til 4. maj 2015:
 
Der har i perioden været afholdt 4 møder inklusive mødet i dag forud for generalforsamlingen. Planlægning og redigering af de udsendte orienteringer samt ”Nyt fra Frøslevlejren” er foregået via de elektroniske hjælpemidler, hvilket har været ressourcebesparende samt reduceret antallet af de ”fysiske bestyrelsesmøder”. Mødereferaterne kan alle læses på hjemmesiden ekskl. dagens møde. Bestyrelsen har også i år haft fokus på samarbejdet med alle institutioner mv. i Frøslevlejren og ikke mindst samarbejdet med ”Den selvejende institution Frøslevlejren”.
 
Foreningen er således repræsenteret i forbindelse med arbejdet omkring udviklingsplanen for Frøslevlejren, der er iværksat af Aabenraa Kommune, D.s.i. Frøslevlejren og Nationalmuseet i samarbejde med Dansk Bygningsarv, idet formanden for Frøslevlejrens Venner er udpeget som medlem af styregruppen.
 
Foreningens næstformand Jens Boddum, der er som forstander på efterskolen og dermed største bruger i lejren, er udpeget af brugerne i Frøslevlejren til at sidde i styregruppen. Der har været en række møder vedrørende udviklingsplanen siden efteråret 2014. Styregruppen træder igen sammen den 18. maj. Bestyrelsen håber at udviklingsplanen vil medføre fornyelser og udvikling for lejren.
 
Generelle orienteringer:
 
Der er udsendt 3 orienteringer til medlemmerne: juni og december 2014 samt i slutningen af februar 2015, sidstnævnte indeholdt advis om generalforsamlingen i dag.
 
Nyt fra Frøslevlejren nr. 98:
 
Det positive samarbejde med ”D.s.i. Frøslevlejren” har betydet, at det også i år har været muligt at udsende ”Nyt fra Frøslevlejren”. Hæftet påtænkes også udsendt i omkring 1. april 2016, ligeledes med 4 ”rive ud sider” indeholdende indkaldelse til foreningens generalforsamling samt 4.maj arrangementet i Frøslevlejren. En stor tak skal lyde til alle, der har bidraget med artikler etc.
 
Frihedsmuseets Venners Årsskrift:
 
Via økonomisk mådehold, sponsorater og gaver vil bestyrelsen søge at opretholde tradition at udsende Frihedsmuseets Venners Årsskrift, som foreningens medlemmer ser frem til at modtage i begyndelsen af det nye år.
 
Orientering af foreningens protektor:
 
Foreningens protektor H.K.H. Prinsgemalen er i årets løb holdt orienteret om arbejdet i foreningen. Ligeledes har bestyrelsen traditionen har sendt jule- samt fødselsdagshilsener. Foreningen har modtaget en hilsen fra H.K.H. Prinsgemalen for hilsenen i forbindelse med den runde fødselsdag i juni 2015. (Tak fra H.K.H. Prinsgemalen oplæses)
 
Samarbejdet med Institutionerne i Frøslevlejren:
 
Der har i årets løb været et fint og rationelt samarbejde med alle i Frøslevlejren. Et af resultaterne var den positive støtte til ”Nyt fra Frøslevlejren nr. 98”
 
Den nye café i Barak W9, ”Café Antons” ser ud til at være kommet godt fra start – bestyrelsen ser med positive øjne på, at lejrens besøgende kan serviceres med kaffe, kager og andet, dog ikke fastfood – til gavn for især de mange besøgende, der kommer med busser.
 
PR-gruppen under D.s.i., der består af Jens Bodum, Frøslevlejrens Efterskole, Per Amnitzbøl Rasmussen, FN-museet, Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum(Nationalmuseet), repræsentanter fra D.s.i. Frøslevlejren og undertegnede har fortsat arbejdet bl.a. om, hvorledes kan vi i fællesskab gøre Frøslevlejren mere synlig fx. ved anvendelse fælles elektroniske midler, app ́s etc. Et indledende skridt bliver taget i dette efterår, hvor elever fra Frøslevlejrens Efterskole i samarbejde med Frøslevlejrens museum vil søge at udvikle materiale til elektronisk guidning af lejrens gæster og især de mange skoleelever, der besøger lejren. Materialet skal danne basis for videreudvikling af en forbedret elektronisk og visuel guidning i lejren.
 
Mindedage:
 
I Nyt fra Frøslevlejren er der bragt en omtale af den beskedne sammenkomst den 13. august til minde om Frøslevlejrens ibrugtagning i 1944 for 70 år siden.
Den 27. januar 2015 deltog undertegnede i mindehøjtideligheden ved mindesmærket ved Padborg – Harrislee grænseovergang i anledningen af den tyske mindedag ”Tag des Gedenkens” – fra foreningen blev der nedlagt en buket med bånd.
I dag, den 4. maj, lægges en krans fra foreningen ved ”Prebens Sten” umiddelbart efter generalforsamlingen, ligeledes lægges en krans ved mindestenen ved tårnet i forbindelse med aftenens mindehøjtidelighed.
 
Afsluttende bemærkning:
 
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og den store, velvillige indsats til bedste for foreningen. Jeg vil ligeledes rette en tak til foreningens sponsorer, hvis støtte er til uvurderlig hjælp for foreningen. Jeg vil også på dette sted rette en stor tak for veludført arbejde til foreningens webmaster Poul Erik Lauritsen, Aabenraa – som formand for bestyrelsen vil jeg til slut fastslå: - bestyrelsesarbejdet er videreført som et forbilledligt teamwork i et rigtigt godt team.
 
Jeg overgiver herefter på bestyrelsens vegne beretningen til generalforsamlingen.
 
Frøslevlejren, den 4. maj 2015
 
H. A. J. Larsen
formand
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 4. maj. 2015
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Jens Boddum, Anders Hygum Olsen,
Mariann Bille-Petersen.
Afbud: Oluf Jessen.
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen og hilser fra Oluf Jessen der desværre ikke kunne være her i dag.
 
ad.2 Referat fra mødet den 2. februar 2015
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde, herunder samarbejdet med D.s.i. m.fl. v/formanden
Siden sidst er udsendt nyt fra Frøslevlejren nr.98 bladet er udsendt med et spon- sorrat fra GF forsikring.
Der har været afholdt et styregruppemøde i forbindelse med helhedsplanen for Frøslevlejren.
 
ad.4 Underskrift af regnskab og revisionspapirer v. formanden samt status vedrørende foreningens økonomi v. kassereren.
Regnskab og revisionsprotokolat godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.5 Drøftelse af generalforsamlingens forløb og klargøring til denne
Efter generalforsamlingen udsendes der en orientering til medlemmerne. Orien- teringen indeholder referat fra generalforsamlingen, regnskab og revisionspå- tegning samt medlemslisten.
 
ad.6 Næste møde
28. september 2015 kl. 18.00
 
ad.7 eventuelt
Referant: Jens Boddum
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 2. feb. 2015
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Jens Boddum, Anders Hygum Olsen, Mariann Bille-Petersen.
Afbud: Oluf Jessen.
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen.
 
ad.2 Referat fra mødet den 29. august 2014
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde, herunder samarbejdet med D.s.i. m.fl. v/formanden
Formanden modtog en invitation til mindehøjtidelighed i Svesing, hvor han desværre ikke kunne deltage. Formanden deltog i mindehøjtidelighed ved Harreslev banegård den 27. januar, hvor han lagde en krans fra foreningen.
Årsskriftet fra Frihedsmuseet er kommet og er klar til udsendelse. Årsskriftet og udsendelse kommer til at koste ca. 25.000 kr.
Alex Bindeballes fond må opsætte et skab i foreningens lokale.
HAJ er i kontakt med GF forsikring vedr. fremtidigt samarbejde.
Der arbejdes med en udviklingsplan for Frøslevlejren. Foreningen er repræsenteret i styregruppen ved formanden.
 
ad.4 Medlemsstatus v/kassereren
Foreningen har udsendt 302 personlige opkrævninger 200 har betalt kontingent for 2014. Foreningen har 14 forenings eller organisationsmedlemmer. Der udsendes rykkere til de ca. 100 medlemmer der endnu ikke har betalt for 2014 sammen med opkrævningen for 2015. Der er betalingsfrist på denne betaling 2. marts. De der ikke har betalt kontingent for 2014 og 15 inden 4. maj slettes herefter af medlemslisten.
 
ad.5 Foreningens økonomi, kontingentopkrævning 2015 og regnskab 2014 v/kassereren
Der er sket en fejl i vores opkrævninger via Nets betalingsservice, fejlen er rettet og enkelte medlemmer har fået godskrevet kontingentet for næste år.
Regnskabet udviser et overskud i 2014 på 35.845 kr. heraf er de ca. 30.000 kr. kontingent for 2013 og der er gaver for ca. 18.000 kr. Dette er vigtigt at huske når vi drøfter de kommende års udgifter.
Regnskabet for 2014 er forelagt bestyrelsen og det besluttes at sende det videre til revisor uden yderlig bemærkninger.
 
ad.6 Orientering fra Frøslevlejrens Venner (udsendt i december 2014)
 
ad.7 Hjemmesiden
HAJ fremlagde et udkast til et nyt forord til hjemmesiden, forordet ændres.
 
ad.8 Nyt fra Frøslevlejren nr. 98
Udsendes i starten af april, Der er skrevet ud til brugerne i lejren for materiale til udsendelsen.
 
ad.9 Næste møde
4. maj 2015 kl. 13.00
Generalforsamling kl. 16.00 med mulighed for kaffe og kage inden mødet kl 15.00
 
ad.10 evt.
Referant: Jens Boddum
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 29.aug. 2014.
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Jens Boddum.
Afbud: Oluf Jessen.
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen.
 
ad.2 Referat fra mødet den 4. maj 2014
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde v/ formanden.
Formanden beretter om sidste møde med bestyrelsen for DSI. For os er særligt interessant et arrangement i forhold til 70 året for befrielsen. Der arbejdes med et operaarrangement med gruppen Weisse Rose.
 
Dialogmøde med DSI. 4. juni. Formanden orienterer om mødet. Herunder kørsel i lejren, handicapparkering, åbningstider for museerne og ikke mindst PR- gruppen.
 
Den 13. august var der en intern mindehøjtidelighed for lejrens ibrug tagen. Det var en god dag.
 
3. sep. var der et møde i PR gruppen for Frøslevlejren. Der blev drøftet hvad en fælles indgang til Frøslevlejren kunne være. Man var enige om, at en fælles indgang kunne være en app. Den ide arbejdes der videre med.
 
Henvendelse fra kustode vedr. Frøslev. En ske snittet i træ. Det er bestyrelsens opfattelse, at skeen ikke skal masseproduceres men bruges som hædersbevisning. Vi prøver at få produceret et par stykker af skeen.
 
ad.4 Medlemsstatus v/kassereren
Der er 337 navne på medlemslisten. 222 har betalt for enten for både 2013 og 2014 eller kun for 2014, 115 har ikke betalt. De rykkes ved næste medlemsudsendelse.
 
ad.5 Foreningens økonomi v/kassererenSe bilag.
HAJ Larsen kontakter GF forsikring vedr. den forsikring der betales årligt. Der forsøges at søge “tipsmidler” til portoudgifter til årsskriftet. Frøslevlejrens venners fond og Bindeballes fond samt DSI søges fortsat til foreningens arbejde.
 
ad.6 Orientering(er) fra Fra Frøslevlejrens venner
(den udsendte i juni 2014 og den kommende ultimo november 2014)
Den orientering der er udsendt i juni efter generalforsamlingen er kun en kort orientering til medlemmerne om generalforsamlingen m.m. Den udsendelse vi skal udsende til nov. er også kun en kort orientering med en julehilsen og orientering om årsskriftet fra frihedsmuseet.
 
ad. 7 Hjemmesiden
Godt samarbejde med Poul Erik Lauritsen fungerer godt. Forordet på hjemmesiden bør ændres.
HAJ Larsen rundsender et nyt forslag til forord.
 
ad. 8 Næste møde.
26. januar 2015 kl. 18.00
 
ad.9 evt.
Referant: Jens Boddum
Referat generalforsamling i Foreningen Frøslevlejrens Venner den 4. maj 2014 kl. 16.00 i Barak K7
ad.1 Valg af dirigent
Søren Nør blev valgt. Efterfølgende konstaterede han at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
 
ad. 2 Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Se bilag 1

 
ad. 3 Forelæggelse af det reviderende regnskab til godkendelse
Henning Skjoldager fremlage først regnskabet for 2012 hvorunder han redegjorde for hvordan han har rekonstrueret regnskabet for 2011 og 2012. Særligt redegjorde han for den tidligere bestyrelses indkøb af Cd’erne Frøslevlejrens Sange. Efter kort diskussion godkendte generalforsamlingen regnskabet for 2012.
Herefter fremlagde han regnskabet for 2013 der udviser et resultat på 2.553 kr. Særligt redegjorde han for medlemskontingentet, da kontingentet for 2013 først er opkrævet sammen med kontingentopkrævningen for 2014 i starten af 2014. Særligt blev der også redegjort for udgifter hvor der ikke er bilag. Alle de udgifter stammer fra før 4. maj 2013. I status er der et tilgodehavende på 27.325 kr. det er kontingentet for 2014 som vil fremgå af regnskabet for 2014. Pr. dagsdato er der et indestående på 64.427,51 kr. Kassereren fik ros for regnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 
ad. 4 Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år
Samarbejdet med alle i lejren vil fortsat være vigtigt for bestyrelsen. Der vil nok også en del aktivitet omkring 70 året for befrielsen i 2015. Ligesom det fortsatte arbejde med medlemskartoteket vil være i fokus. Der er pt. ca. 200 medlemmer i foreningen, der har betalt kontingentet for 2013 og 2014.
< >
ad 5 Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter, ændringer.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
 
ad 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 125 kr. for et personligt medlemskab og 400 kr. for et institutions medlemsskab. Forslaget vedtaget.
 
ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Oluf Jessen og Anders Hygum blev valgt til bestyrelsen, som suppleant blev Mariann Bille-Petersen valgt.
 
ad 8 Valg af statsautoriseret revisor
Sønderjyllands revision blev genvalgt.
 
ad 9 Eventuelt
Formanden orienterede om pjecen om Frøslevlejrens Venner.
 
Referent: Jens Boddum
 
Dirigent: Søren Nør
BILAG 1
 
Foreningen Frøslevlejrens Venner, ordinær generalforsamling 4. maj 2014
 
Velkommen til foreningen Frøslevlejrens Venners ordinære generalforsamling – før vi går i gang med dagsordenens punkter, vil jeg gerne anmode jer om at rejse jer for i et øjebliks stilhed at Mindes foreningens afdøde veteraner og medlemmer – Æret være deres minde.
 
Herefter går vi over til dagsordenes punkt 1: Valg af Dirigent – bestyrelsen har som det fremgår af indkaldelsen foreslået Søren Nør – jeg skal høre om der er andre forslag?
 
Dagsordenens punkt 2:
Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 
Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2013 indgår som bilag i Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2013, der blev udsendt til samtlige medlemmer ultimo februar 2014.
 
I årsberetningen er der gjort rede for bestyrelsens sammensætning, foreningens økonomi samt bestyrelsens prioritering af den nærmeste fremtids arbejde – sidstnævnte har relation til dagsordenes punkt 4.
 
Jeg vil supplerende redegøre for bestyrelsens arbejde i perioden 4. maj 2013 til 4. maj 2014:
Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder inklusive mødet i dag forud for generalforsamlingen. En væsentlig del af bestyrelsens arbejde har, som det fremgår af mødereferaterne, der alle kan læses på hjemmesiden ekskl. dagens møde, været koncentreret om at få styr på medlemskartoteket og foreningens økonomi - mere herom under dagsordenens punkt 3.
 
Bestyrelsen har ligeledes haft fokus på samarbejdet med alle institutioner mv. i Frøslevlejren og ikke mindst samarbejdet med ”Den selvejende institution Frøslevlejren ”.
 
Formanden og kasseren har afholdt møde med den valgte revisor den 24. marts 2014.
 
Regnskabsredegørelse:
En redegørelse for regnskabsårene 2011 og 2012 bliver nærmere belyst af kasseren under dagsordenes punkt 3.
 
Det skal dog her anføres, at det er den nuværende bestyrelses opfattelse, at der ikke er tegn på svig, men ind i mellem kan der iagttages en del rod i bilagene fra årene 2011 og 2012.
(Citat fra referatet fra bestyrelsesmødet den 25. november 2013:
”Der er ikke gennemskuelighed for alle udgifter, men dog for de fleste. Der ligger udaterede bestyrelsesbeslutninger bag indkøb af CD’er, derfor er den nuværende bestyrelse af den opfattelse, at Verner Schrøder har et habilitetsproblem, da han dels som formand (2011 -2012) og dels som kasserer(2012 -2013) for Frøslevlejrens Venner køber CD’erne af foreningen ”Sange fra Frøslevlejren”,hvor han er formand”. - citat slut)
Bestyrelsen er af den overbevisning, at nok er der fejl i regnskaberne 2012 og 2011, men vi ønsker i dag at ”trække en streg i sandet” for at bruge ressourcerne på at se fremad – at iværksætte en retslig forfølgelse vil ikke være formålstjenlig, da de beløb, det drejer sig om, vurderes at ligge under ”bagatelgrænsen” for et søgsmål.
 
Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at regnskab 2012 godkendes efter kasserens redegørelse under dagsordenens punkt 3.
 
Generelle orienteringer:
Der er udsendt 3 orienteringer til medlemmerne: juni og december 2013 samt februar 2014, sidstnævnte med advis om generalforsamlingen i dag.
 
Nyt fra Frøslevlejren nr. 97:
Det positive samarbejde med ”D.s.i. Frøslevlejren” har betydet, at det atter er muligt at udsende ”Nyt fra Frøslevlejren”. Som det er antydet i hæftet påtænkes der udsendt et eksemplar om året. Udsendelsen er planlagt til ultimo marts med 4 ”rive ud sider” indeholdende indkaldelse til foreningens generalforsamling samt 4.maj arrangementet.
 
Frihedsmuseets Venners Årsskrift:
Flere medlemmer har efterlyst dette årsskrift, som der er tradition for at medlemmerne modtager i begyndelsen af det nye år. Med økonomisk mådehold, sponsorater og gaver vil bestyrelsen søge at opretholde denne tradition.
 
Orientering af foreningens protektor:
Foreningens protektor H.K.H. Prinsgemalen er i årets løb holdt orienteret om arbejdet i foreningen.
Ligeledes har bestyrelsen besluttet at yde et beskedent bidrag til en fællesgave i forbindelsen med den runde fødselsdag i juni.
 
Samarbejdet med Institutionerne i Frøslevlejren:
Der har i årets løb været et fint og rationelt samarbejde med alle i Frøslevlejren. Et af resultaterne var den positive støtte til ”Nyt fra Frøslevlejren nr. 97”
 
Som noget nyt i lejren er der ved at blive indrettet en form for café i Barak W9, dette blev oplyst på et brugermøde den 9. januar – bestyrelsen ser med positive øjne på, at lejrens besøgende kan serviceres med kaffe, kager og andet, dog ikke fast-food – til gavn for især de mange besøgende, der kommer med busser. Måske går det lidt ud over det salg af is, der findes i forvejen – men det kan jo også give en positiv effekt – vi får se.
 
En PR-gruppe der består af Jens Bodum, Frøslevlejrens Efterskole, Per Amnitzbøl Rasmussen, FN-museet, Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum(Nationalmuseet), en repræsentant fra D.s.i. Frøslevlejren og undertegnede har påbegyndt arbejdet med bl.a. drøftelser om, hvorledes kan vi i fællesskab gøre Frøslevlejren mere synlig samt hvorledes kunne man eventuelt anvende fælles elektroniske midler fx apps.
 
Mindedage:
Den 27. januar 2014 deltog undertegnede i mindehøjtideligheden ved mindesmærket ved Padborg – Harrislee grænseovergang i anledningen af den tyske mindedag ”Tag des Gedenkens” – fra foreningen blev der nedlagt en buket med bånd. I dag, den 4. maj, lægges en krans fra foreningen ved ”Prebens Sten” umiddelbart efter generalforsamlingen, ligeledes lægges en krans ved mindestenen ved tårnet i forbindelse med aftenens højtidelighed.
 
Afsluttende bemærkning:
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og den store, velvillige indsats til bedste for foreningen – som formand for bestyrelsen vil jeg gerne fastslå – det har været et forbilledligt teamwork i et rigtigt godt team.
 
Jeg overgiver herefter på bestyrelsens vegne beretningen til generalforsamlingen.
 
Frøslevlejren, den 4. maj 2014
 
H. A. J. Larsen
formand
Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2013 udsendt med Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2013
 
Ny bestyrelse
Med generalforsamlingen den 4. maj 2013 har foreningen Frøslevlejrens Venner fået en ny bestyrelse, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede sig med: H.A.J. Larsen, Bredebro, som formand, Jens Boddum, Frøslev som sekretær og næstformand, Henning Skjoldager, Lemvig, som kasserer, Oluf Feddersen, Frøslev, som bestyrelsesmedlem, Poul Erik Lauridsen, Aabenraa, som bestyrelsesmedlem og Anders Hygum Olsen, Hadsten, som suppleant. På det første bestyrelsesmøde erklærede Poul Erik Lauridsen, at han ikke stod til rådighed for bestyrelsen, hvorfor suppleanten indgik i bestyrelsen. Poul Erik Lauridsen har dog i årets løb på fortrinlig vis bistået foreningen som webmaster.
 
Økonomi
Det medlemskartotek den nye bestyrelse overtog udviste ca. 440 (ej valideret) medlemmer. Foreningens slunkne kasse samt økonomiske usikkerhed har medfør at medlemsorienteringer måtte foretages på et beskedent niveau. Dette er dog kompenseret en del via foreningens hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor foreningens vedtægter, referatet fra generalforsamlingen samt referater fra bestyrelsens møder mv. står til rådighed.
 
Fremtiden
Efter det seneste par års omtumlede tilværelse har foreningens nye bestyrelse prioriteret den nærmeste tids arbejde således:
< - opfølgning af generalforsamlingens beslutning vedrørende gennemgang af foreningens økonomi for årene 2011 og 2012,
- opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum,
- udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945,
- at styrke kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse hermed øge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren.
 
Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, foreningens medlemmer, alle læsere af årsskriftet og de der støtter foreningen Frøslevlejrens Venner et godt og lykkebringende nyt år 2014 med et på gensyn 4. maj.
Frøslevlejren i december 2013
 
H.A.J. Larsen
formand
 
Jens Boddum
sekretær og næstformand
 
Henning Skjoldager
kasserer
 
Anders Hygum Olsen
bestyrelsesmedlem
 
Oluf Jessen
”4. maj koordinator”
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. maj 2014
Tilstede: H.A.J. Larsen, Henning Skjoldager, Jens Boddum, Oluf Jessen,
Mariann Bille Petersen (suppl.)
Afbud: Anders Hygum Olsen
ad. 1 Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand H. A. J. Larsen
Næstformand og Sekretær Jens Boddum
Kasserer Henning Skjoldager
 
ad 2. Næste møde
Afholdes evt. i uge 39, men aftales med Anders, hvornår han er i Frøslev.
(Efterf. Bem.: Anders er i Frøslev i lige uger man-, tirs- og onsdag – derfor foreslås mandag den 15. september 2014, kl. 1800)
H.A.J. Larsen (formand), Jens Boddum, Henning Skjoldager, Oluf Jessen, Anders Hygum Olsen.
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 17. februar 2014
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Jens Boddum, Oluf Jessen
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen.
 
ad.2 Referat fra mødet den 12. september 2013
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde v/ formanden.
-Formanden har sendt julehilsen til Prinsgemalen og foreningen har modtaget svar.
-Orientering om brugermøde med D.S.I den 10. januar. På mødet blev der orienteret om en mulig ny forpagter til W9 der er planer om en cafe. På mødet orienterede HAJ Larsen også om tidsskriftet Nyt fra Frøslevlejren. De andre brugere i lejren får igen mulighed for at komme til orde i bladet. Bladet skal udsendes først i april. Vi forventer at udsende blades lige som sidst via. toptryk. -Årsskriftet er udsendt til medlemmerne.
-HAJ Larsen har købt domænenavnet der henvises til i den gamle brochure og lavet en aftale med Margit Biehl så nu kan den gamle brochure bruges igen.
-HAJ Larsen har deltaget i kransenedlæggelse ved mindesmærket Harreslev banegård den 27. januar 2014.

 
ad.4 Medlemsstatus
Der er udsendt opdaterede medlemslister. Der er omkring 300 medlemmer. Der er den 16. dec. 2013 udsendt kontingentopkrævninger for både 2013 og 2014 Der udsendes en ny opkrævning til de medlemmer der endnu ikke har betalt.
 
ad.5 Foreningens økonomi v. kasserern
Saldo pr. 17. feb. 54.405 kr. Der er siden sidst brugt ca. 20.000 kr. til udsendelse af årsskriftet. Der er en betaling til GF forsikring på 924,63 kr. til løsøreforsikring/inventarforsikring. Regnskabet for 2013 er afsluttet og klar til at blive sendt til revision hos statsautoriseret Claus Thomsen Sønderjyllands revision. HAJ Larsen og Henning Skjoldager følges ad til revisor.Henning Skjoldager har gennemgået regnskabet for 2012. Der mangler ca. 2500 kr. som Martin Glader skylder foreningen. Bestyrelsen fremlægger regnskab 2012 til godkendelse på kommende generalforsamling. Henning Skjoldager gennemgår regnskabet for 2011 så der er et overblik til generalforsamlingen. Bestyrelsen er af den overbevisning, at nok er der fejl i regnskaberne 2012 og 2011, men vi vil se fremad-
 
ad.6 Nyt fra Frøslevlejren nr. 97
Der er indkommet artikler fra de to fonde vi mangler lidt fra D.S.I om 4. maj arrangementet. Fra vores forening skal der være indkaldelse til generalforsamlingen. HAJ Larsen har søgt de to fonde om tilskud til udgivelsen, dette behandles på deres kommende bestyrelsesmøde. D.S.I. har bevilliget 5000 kr. til udgivelsen. GF forsikring er nu blevet til Horsens forsikring. Horsens forsikring indmeldes i foreningen og hvis de får deres logo på udsendelsen vil de gerne give 5000 kr. i sponsorat. HAJ Larsen spørger også Sydbank om et sponsorat.
 
ad. 7. Generalforsamlingen.
HAJ Larsen spørger Søren Nør om han vil være dirigent. HAJ skriver et udkast til beretningen som han inden generalforsamlingen rundsender til resten af bestyrelsen. På valg er Oluf Jessen og Anders Hygum Olsen de genopstiller begge. Generalforsamlingen afholdes den 4. maj kl. kl. 16.00. Der serveres kaffe inden generalforsamlingen fra kl. 15.00.
 
ad.8 Næste møde
4. maj kl. 13.00
 
ad.9 evt.
Referant: Jens Boddum
Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2013
Ny bestyrelse
Med generalforsamlingen den 4. maj 2013 har foreningen Frøslevlejrens Venner fået en ny bestyrelse, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede sig med: H.A.J. Lar-sen, Bredebro, som formand, Jens Boddum, Frøslev som sekretær og næstformand, Henning Skjoldager, Lemvig, som kasserer, Oluf Feddersen, Frøslev, som bestyrelsesmedlem, Poul Erik Lauridsen, Aabenraa, som bestyrelsesmedlem og Anders Hygum Olsen, Hadsten, som suppleant. På det første bestyrelsesmøde erklærede Poul Erik Lauridsen, at han ikke stod til rådighed for bestyrelsen, hvorfor suppleanten indgik i bestyrelsen. Poul Erik Laurid-sen har dog i årets løb på fortrinlig vis bistået foreningen som webmaster.
 
Økonomi
Det medlemskartotek den nye bestyrelse overtog udviste ca. 440 (ej valideret) medlemmer. Foreningens slunkne kasse samt økonomiske usikkerhed har medfør at medlemsorienteringer måtte foretages på et beskedent niveau. Dette er dog kompenseret en del via foreningens hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk – hvor foreningens vedtægter, referatet fra generalforsamlingen samt referater fra bestyrelsens møder mv. står til rådighed.
 
Fremtiden
Efter det seneste par års omtumlede tilværelse har foreningens nye bestyrelse prioriteret den nærmeste tids arbejde således:
- opfølgning af generalforsamlingens beslutning vedrørende gennemgang af foreningens økonomi for årene 2011 og 2012,
- opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution Frøslevlejren samt samtlige brugere i Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum, - udleve foreningens formål i vedtægterne § 2, - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt fremme interessen for og kend-skabet til Danmarks frihedskamp 1940 – 1945,
- at styrke kommunikationen med og orienteringen af medlemmerne og i forbindelse her-med øge samarbejdet med alle samarbejdspartnere i Frøslevlejren.
Bestyrelsen ønsker alle gamle Frøslevfanger og KZ fanger samt deres pårørende, foreningens medlemmer, alle læsere af årsskriftet og de der støtter foreningen Frøslevlejrens Venner et godt og lykkebringende nyt år 2014 med et på gensyn 4. maj.
Frøslevlejren i december 2013
H.A. J. Larsen, formand
Jens Boddum, sekretær og næstformand
Henning Skjoldager, kasserer
Oluf Jessen, “4. maj koordinator”
Anders Hygum Olsen, bestyrelsesmedlem
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. november 2013 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Jens Boddum,Oluf Jessen fra kl. ca. 19:30
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen.
 
ad.2 Referat fra mødet den 12. september 2013
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde v/ formanden.
HAJ Larsen har deltaget i D.S.I. brugermøde, hvor han har orienteret om Frøslevlejrens Venner. På mødet blev der diskuteret et fremtidigt samarbejde om Nyt fra Frøslevlejren.
Frihedsmuseets Venner har bedt om en beretning fra Frøslevlejrens Venner til museets årbog 2013. HAJ Larsen skriver en beretning og rundsender den til bestyrelsen. Frihedsmuseets årbog komme til at koste 35 – 38 kr. pr. stk. Hvis vi skal rundsende den til alle medlemmer vil det blive en udgift på ca. 16.000 kr. + porto.
Henvendelse fra pianist Ulrik Stærk om Frøslevlejrens Venner vil være med i en gave til Prins Henrik. Gaven skal være en CD med musik fra Prinsens Musikkorps. HAJ Larsen undersøger hvor stor en gave der forventes. Er det i størrelsesorden 2000- 3000 kr. skal foreningen være med.
 
ad.4 Medlemsstatus, herunder
Udsendelse af ”nyhedsbrev” ultimo 2013 – primo 2014 - ? evt. vedlagt årbog udsendt af Frihedsmuseets Venners Forlag?
opkrævning af medlemskontingent, Nets - status
ajourføring af medlemsadresser – status
Der udsendes et nyhedsbrev i december, hvori vi orienterer om medlemsopkrævning via nets og at der i januar måned kommer en opkrævning for både 2013 og 2014. HAJ Larsen sponsorerer papiret og nyhedsbrevet trykkes på Frøslevlejrens Efterskole kopimaskine vederlagsfrit.
Medlemskartoteket er indtastet i Nets database. Der udsendes kontigentopkrævning for 2013 og 2014 med betalingsfrist den 2. januar2014. Der drøftedes under dette punkt også muligheden for at udsende Frihedsmuseets Venners årbog, en endelige pris fremkommer først i begyndelsen af det nye år.
 
ad.5 Foreningens økonomi v. kasseren
31.10.13 er der et indestående 29.883 kr. Den eneste post der er betalt siden sidste bestyrelsesmøde er udsendelsen af medlemsbladet.
 
ad.6 Status og drøftelse vedr. regnskabsanalyse, regnskabsårene 2011 og 2012
Henning Skjoldager har været alle bilag for årene igennem. Der er ikke gennemskuelighed for alle udgifter, men dog for de fleste. Vedr. køb af Cd’er er der indkøbt cd’er i alt for 32.000kr. Der ligger udaterede bestyrelsesbeslutninger bag disse indkøb, men den nuværende bestyrelse er af den opfattelse, at Verner Schrøder har et habilitetsproblem, da han dels som formand (2011 -2012) og dels som kasserer(2012 -2013) for Frøslevlejrens Venner køber CD’erne af foreningen ”Sange fra Frøslevlejren”, hvor han er formand.
Generelt er det den nuværende bestyrelses opfattelse, at der ikke er tegn på svig, men ind i mellem kan der iagttages en del rod i bilagene fra årene 2011 og 2012. Det besluttes at fremlægge regnskabet 2012 til godkendelse på den kommende generalforsamling.
Henning Skjoldager kontakter Sønderjyllandsrevision, så de samtidig med revision af regnskab 2013 kan gennemgå beslutningsgrundlaget for udgifter i 2011 og 2012.
 
ad.7 Det videre arbejde med ”Nyt fra FRØSLEVLEJREN” til evt. udgivelse i foråret 2014 D.S.I. Frøslevlejren og Nationalmuseet vil gerne være med i et fremtidigt samarbejde, så bestyrelsen i slutningen af marts kan udsende et nummer(Nyt fra Frøslevlejren nr. 97) med program for 4. maj arrangementet i Frøslevlejren samt artikler med interesse for foreningens medlemmer, herunder indkaldelse og dagsorden for foreningens generalforsamling 2014. Det er ideen, at det blad, der udsendes i slutningen af marts 2014, er det årlige blad der udkommer under navnet ”Nyt fra Frøslevlejren”.
 
ad.8 Hjemmesiden ”Froeslevlejrensvenner.dk”
Poul Erik Lauritsen har ændret ejerforholdet for hjemmesiden, så det nu er foreningen der ejer hjemmesiden.
 
ad.9 Næste møde
Mandag den 17. februar 2014
 
ad.10 evt.
Referant: Jens Boddum
Ordinært bestyrelsesmøde den 12. september 2013 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: H.A.J Larsen, Henning Skjoldager, Anders Hygum Olsen, Jens Boddum - Afbud: Oluf Jessen
ad. 1 Velkomst
Formanden byder velkommen.
 
ad.2 Referat fra mødet den 16. maj 2013
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen Oluf Jessen må underskrive senere.
 
ad.3 Orientering om set og sket siden sidste møde v/ formanden.
-HAJ Larsen Samtale med dirigenten Søren Nør vedr. sidste generalforsamling og underskrift på referat.

-udsendelse af medlemsnyt gik godt og der er tilfredshed med det udsendte.
-31. juli HAJ Larsen møde med Leif Hommel og Bent Hjortdal overdragelse af gammelt materiale og gamle regnskaber.
-degn gamle brochure der ligger kan muligvis genbruges. Det undersøges om den gamle e-mail adr. er fri. Der kan laves en aftale Med Margit Biehl om, at hun videresender breve til foreningen, da det er hendes adresse der er på den gamle folder.
-duet besluttes at bortskaffe alle de gamle kuverter der ligger i foreningens lokaler.
-Der er nu fremskaffet en komplet serie af medlemsbladet med alle udgivelser.
-Leif Hommel og Bent Hjortdal fik den 31. juli udleveret materiale tilhørende de to fonde. Materiale der ind til nu har været opbevaret i foreningens lokale.
-forespørgsel fra formanden fra de to fonde om muligheden for at fondene opbevarer deres materialer i foreningens lokaler. Dette besluttes.
-HAJ Larsen har undersøgt om Sønderjyllands revision v/ Claus Thomsen fortsat vil reviderer foreningens regnskab vederlagsfrit. Det vil de.
-27. august HAJ Larsen møde med sekretariatet for D.S.I. Frøslevlejren. Medlemsbladet og muligheden for et fremtidig samarbejde blev drøftet.

 
ad.4 Udsendelse af orientering ultimo juni 2013
Medlemsorientering blev udsendt og der er tilfredshed med pris, indhold og forløbet.
 
Medlemsstatus og opkrævning af kontingent.
Der er 433 adresser der er medlemmer, det kan være foreninger, ægtepar eller enkeltmedlemmer. Det betyder, at der er over 500 medlemmer i foreningen. Der udsendes medlemsopkrævning for 2013 via Nets hurtigst muligt. der opkræves 125 kr. pr. adresse på personlige medlemmer og 400 kr. pr. institutionsadr. kontingentet betales senest ved årsskiftet.
 
ad.5 Foreningens økonomi v. kasseren
Saldo pr. 02.01.13 50.900 kr. Saldo pr. 30.08.13 29.802 kr. store udgifter; tryk af medlemsbladet ca. 4.600 kr. udsendelse af materialet til generalforsamling ca. 6.500. Alle bilag for 2013 gennemgået. Der mangler bilag for to poste der ligger før generalforsamlingen.
 
ad.6 Drøftelse af breve sendt til formand og generalforsamlingens dirigent mv.
Brevene blev drøftet.
 
ad.7 Status og drøftelse vedr. regnskabsanalyse, regnskabsårene 2011 og 2012
Henning Skjoldager har gennemarbejdet regnskabsåret 2013 se punkt 5. Henning er ved at danne sig et overblik over regnskabsårene 11 og 12. Der forsøges at fremskaffe bestyrelsesreferater fra denne periode. Når vi har dannet et overblik over materialet skal det fremstilles for en uvildig der må tage stilling til materialet.
 
Der drøftes, om der i fremtiden skal være folkevalgte kritiske revisore der forholder sig til bestyrelsens beslutninger i forhold til vedtægter, formål og brug af resurser. Dette skal dog vedtages ved en vedtægtsændring på generalforsamlingen. Den statsautoriserede revisor bibeholdes.
 
ad.8 Det videre arbejde med ”Nyt fra FRØSLEVLEJRENs Venner”
Der søges et samarbejde med D.S.I Frøslevlejren om et fremtidig fælles blad ”Nyt fra Frøslevlejren”
 
ad.9 Hjemmesiden ”Froeslevlejrensvenner.dk”
Domænet ejes af Poul Erik Lauritsen. Det ville være formålstjenestligt, at domænet skifter ejer således, at det er foreningen der i fremtiden ejer domænet. Henning Skjoldager kontakter Poul Erik Lauritsen desangående.
 
ad.10 Næste møde
25. november 2013 kl. 18.00
 
ad.11 evt.
Henvendelse fra en skolelærer vedr. en skoleklasses besøg i Lejren. Brevet videresendes til Frøslevlejrens museum.
 
Henvendelse fra medlem nr. 5361 K.H. Jørgensen. Vedr. medlemskontingent og beretninger sendt til Verner Schrøder. Henning Skjoldager sender ny opkrævning. HAJ Larsen kontakter Poul Erik Lauritsen om han vil kontakte Verner Schrøder desangående.
Referant: Jens Boddum
Bestyrelsesmøde, torsdag den 16. maj 2013 kl. 18:00 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: H.A.J Larsen, Oluf Jessen, Henning Skjoldager, Poul Erik Lauridsen, Jens Boddum
1. Velkomst
Her under formandens forventninger til det fremtidige samarbejde. Det aftales, at lånes der materiale fra foreningens lokaler informeres bestyrelsen her om. Det aftales, at der laves en nøglefortegnelse. Det aftales, at det skal undersøges hvor, det i tidligere referater nævnte, IT-udstyr forefindes. Den gamle aftale med Frøslevlejrens Efterskole vedr. rengøring af lokaler til gengæld for at kunne benytte lokalerne, gentiltrædes.
 
2. Referat fra mødet den 4. maj 2013
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
 
3. Prioritering af bestyrelsens arbejde det kommende år
Poul Erik Lauridsen vælger under dette punkt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen prioriterer det kommende års arbejde på følgende måde:
- opfølgning af generalforsamlingsbeslutning vedr. foreningens økonomi for årene 2011 og 2012.
- opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med D.S.I Frøslevlejren.
- Medlemskartoteket.
- Arbejde med at udleve foreningens formål i vedtægternes § 2.

 
4. Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2013, godkendelse, beslutning om placering på hjemmesiden.
Referatet forelægges dirigenten for generalforsamlingen Søren Nøhr til godkendelse.
 
5. Medlemsstatus, opkrævning af medlemskontingent
Poul Erik Lauridsen sender en aktuel medlemsliste, kassereren udsender kontingentopkrævning via Nets.
 
6. Økonomi, herunder kassererens arbejde
* status vedr. beholdning Jens Boddum har fået oplyst i Sydbank, at der er en aktuel beholdning på kontoen på ca. 37.000 kr.
* ændring af fuldmagt Bestyrelsen underskriver fuldmagt til nyvalgt kasserer Henning Skjoldager
* kontoplan Henning Skjoldager kommer med et oplæg til fremtidig kontoplan.
* regnskabssytem(AccountPro) Bestyrelsen istemmer, at der bruges regnskabsprogrammet account pro.
* bilagspolitik Det aftales, at der kun refunderes udgifter på baggrund af tilhørende bilag. Der udbetales kun via pengeinstitut.
 
7. Udsendelse af ”Nyt fra FRØSLEVLEJRENs Venner”
Der skal udsendes et blad snarest, referatet fra generalforsamlingen og den nye bestyrelse skal offentliggøres. HAJ Larsen er tovholder i udgivelsen af det næste nummer, Jens Boddum undersøger muligheden for, at Frøslevlejrens Efterskole trykker bladet. Bladet skal ud inden 1. juli. Henning Skjoldager undersøger reglerne for portopenge fra staten.
 
8. Opfølgning af generalforsamlingens beslutninger
* vedtægtsændring
Vedtægterne offentliggøres i næste nummer af bladet.
* regnskabsanalyse, regnskabsårene 2011 og 2012
Første skridt er, at Henning Skjoldager ud fra bilag kører regnskab 2011 og 12 ind i et regnskabsprogram så det bliver sammenligneligt.

 
9. Hjemmesiden ”Froeslevlejrensvenner.dk”
Formanden rundsender et oplæg til forordet på hjemmesiden. Vedtægterne opdateres på hjemmesiden. Referater fra bestyrelsens møder skal fortsat ligge på hjemmesiden. Formanden er tovholder på, at hjemmesiden opdateres.
 
10. Næste møde
12. september 2013 kl. 18.00 i foreningens lokaler.
 
11. Evt. HAJ Larsen udsender en pressemeddelelse vedr. den nye bestyrelse.
Referant: Jens Boddum
Bestyrelsesmøde, torsdag den 21. marts 2013 kl. 18:00 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: Verner, Anders, Christian og Poul
1. Godkendelse af sidste referat.
Referat blev godkendt.
 
2. Formandens beretning
Bestyrelsen godkendte formandens beretningen til generalforsamlingen.
 
3. Budget
Regnskabspunket 'Drift og administration og kontor' - hvad omfatter det?
Verner undersøger det.
 
4. Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen afholdes den 4. maj kl. 17 i Frøslevlejeren, K7.
Tidspunktet er valgt på grund af DSI program for den 4. maj.
 
5. Nyt fra Frøslevlejren
Det næste hæfte:
Generalforsamlingen annonceres uden dagsorden.
4. maj program fra DSI.
Artikel 'Fiskerkonen fra Gl. Strand'
og andet fra foreningerne i Frøslevlejren.
 
6. Aftalen med Winkas er opsagt
Verner har opsagt aftalen med Winkas.
 
7. Aftale med Nets
Hurtigs muligt - Verner og Poul
Det blev vedtaget: 10 dage efter betalingsfristen sendes en rykker. Medlemmerne skal selv skrive hvilken kontingent type de vil betale.
 
8. Hjemmeside
Harrislee arrangementer skal ud på hjemmesiden.
 
9. Økonomi
Foreningens EDB-udstyr hjemtages.
 
10. Eventuelt
Ide til medlemspleje - udlodning af bøger eller tryk.
Referant: Poul Erik Lauridsen
Bestyrelsesmøde, torsdag den 31. januar 2013 kl. 18:00 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: Olaf, Verner, Thorkild, Anders og Poul
1. Godkendelse af sidste referat.
Referat blev godkendt.
 
2. Hjemmesiden.
Harislee Kommune har afholdt den årlige mindehøjtidelighed. Duborg Skolen og den tyske Realschule oplæste et potpurri af tekster. Vi vil prøve at få det på nettet skal på nettet.
 
3. Ophæve kontrakt med Winkas ny aftale med Nets.
Vi opsiger Winkas og går over til Nets (tidligere pbs). Det blev vedtaget.
 
4. Tekst m.m. til medlemsblad udsendes i April?
Det bliver trykt og adresseret i Aarhus, men frankeres her. Deadline den 28. marts. Foreningerne i lejeren kan komme med. Håber vi får Nationalmuseet og amnesty med denne gang. Formands beretning kommer også med.
 
5. Generalforsamling den 4.5.2013.
Paragraf 7 ændres således at bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden foretager kranse nedlæggelsen. vi servere Ostemad og kaffe. Generalforsamling begynder kl. 17.
 
6. Fonden, er der nyt?
Fonden: Formanden orienterede.
 
7. Økonomi
Foreningen har en kassebeholdning på ca. 52.000 kr.
 
8. Næstemøde
Bliver torsdag den 21. marts.
 
9. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.
Referant: Poul Erik Lauridsen
Årsberetning Frøslev Lejrensvenner, torsdag den 29. december 2012, Frøslev.
Året startede med at foreningen udsendte nyt fra Frøslevlejrens Venner Marts 2012 nr. 96.
I medlemsbladet var der vedlagt 1 stk. CD`er med melodier og sanger som var lavet af fangerne i Frøslevlejren.
 
I medlemsbladet blev der indkaldt til Generalforsamling Fredag d. 4 maj 2012 i barak K 7 kl. 16:00.
 
Alt gik planmæssigt indtil kasseren skulle fremlægge regnskab og dette kunne ikke godkendes af forsamlingen og blev afvist. Der blev derefter en afstemning, hvor det blev vedtaget: Generalforsamlingen skulle fortsætte og der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 01. juni 2012 kl. 16:00 i barak K7.
 
Desværre viste det sig, trods lovet - at alt var i orden, havde kasseren ikke noget regnskab med, det var ikke færdigt, endnu engang skulle der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og formand Verner Schrøder overtog ansvar for regnskabet.
 
Ny ekstraordinær generalforsamling blev fastlagt til d. 17. august 2012 i barak K 7, nu blev regnskabet fremlagt og godkendt og der blev valgt en ny bestyrelse. Som samme dag, på et bestyrelsesmøde, blev sammensat således : Formand: Oluf F. Jessen, næstformand: Thorkild Thomsen, kasserer: Verner Schrøder, sekretær og web.: Poul Erik Lauridsen, bestyrelsesmedlem : Anders Olsen og suppleant: Christian Pedersen Panbo.
 
På det afholdte bestyrelsesmøde efter generalforsamling blev der vedtaget at udsende 1 stk. medlemsblad i December, og da medlemstallet desværre falder kraftigt er der ikke råd til længere at udsende flere sider medlemsblad det blev derfor vedtaget at der skulle opretes en hjemmeside og der kunne medlemmer læse alt var der foregår i Frøslevlejren bl.a. lægges referater fra bestyrelsesmøderne ud på nettet. Dette er så vores årsberetning .
Med venlig hilsen
kass. Verner Schrøder
Bestyrelsesmøde, torsdag den 22. november 2012 kl. 16:30 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: Olaf, Verner Poul og Anders
1. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
 
2. Hævning af investeringsbeviser.
En enig bestyrelse vedtog at hæver investeringsbeviser.
Verner sender det til Mette Ras, Sydbank.
Værdien d.d. er ca: 48.000,00 kr.
 
3. Bogens 'Dødens trivialitet'.
To eks. er købt.
Vi håber på, at får lov til at tager referater/uddrag.
 
4. Udsende julehilsen til medlemmer.
Julehilsenen bliver udsent sidst i december.
 
5. Nyt om Nets.
Har ikke fået svar.
 
6. Generalforsamlingen.
Planlægningen er i fuld gang.
 
7. Hjemmesiden, froeslevlejrensvenner.dk.
Gerne mere 'stof' på hjemmesiden.
 
8. Økonomi.
Foreningens likvide formue udgør d.d. 3646,-kr.
 
9. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 31. januar 2013.
 
10. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.
Referant: Poul Erik Lauridsen
Bestyrelsesmøde, torsdag den 1. november 2012 kl. 19 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: Olaf, Verner og Poul
1. Hjemmesiden (DSI)
Problemerne er løst.
 
2. Div. mail fra tidligere kass. Bent Hjortdal.
Vi følger formalia.
 
3. Skal vi hæve midler fra investeringskontoen.
Vi indløser alle investeringsbeviser ca. 50.000,00 kr.
 
4. Indkøb af bogen: 'Dødens trivialitet'.
Der bliver indkøbt 2 exp.
 
5. Udsendelse af 'Julehilsen' til medlemmerne.
Torkild og Poul går i gang med opgaven.
 
6. Der har været mange problemer med medlemskartoteket.
Vi starter på en frisk. Indbetalinger, hvis alt går vel, blive det gennem 'nets',
det der tidligere hed: 'bbs - bankernes betalings service'.
 
7. Der har været spurgt fra medlemmerne om generalforsamling fremover.
Det blev besluttet at den bliver afholdt, som tidligere, den 4. maj.
 
8. FFV har modtaget portopenge kr. 4.392,68, dem har vi ikke brugt. De tidligere kasserer har ikke overholdt reglerne. Derfor må de returneres til Staten. Men vi søger selvfølgelig igen.
 
9. Økonomi
Vi har 7.038,17 kr. i kassebeholdning.
 
10. Næste Bestyrelsesmøde.
Det bliver torsdag den 22. november kl. 19. i K7.
 
11. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Referant: Poul Erik Lauridsen
Bestyrelsesmøde, torsdag den 30. august 2012 kl. 19 i Frøslevlejren, K7.
Tilstede: Olaf, Verner, Thorkild og Poul
1. Godkendelse af ekstraordinær generalforsamling referat.
Det blev godkendt.
 
2. Valg af næstformand.
Thorkild blev valgt som næstformand.
Bestyrelsen er nu fuldt konstitueret.
 
Det blev besluttet at formand og næstformand hurtigt tager kontakt til de andre foreninger i lejerer og fonden.
 
Kasserer og sekretær tager sig ansøgninger til fonde m.m. Kasserer og sekretær får 'strømliniet' samarbejdet med Winkas og Sydbank.
 
Sekretæren sørger for opdatering til DSI.
 
3. Der mangler kvitteringer fra den tidligere kasserer - Verner kontakter ham.
 
4. Kasseren tager sig af rykker til ca. 100 medlemmer.
Referant: Poul Erik Lauridsen
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 17. august 2012
Der var udsendt følgende dagsorden:

 
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er :
 
Martin Glader (ønsker ikke genvalg)
Hans Christensen (ønsker ikke genvalg)
Aage Stendal (ønsker ikke genvalg)
 
6. Valg af statsautoriseret revisor eller 2 revisorer
Eventuel
1. Valg af dirigent:
 
Sven Nøhr valg som dirigent.
 
Dirigenten spurgte herefter deltagerne om dagsordenen kunne godkendes.
 
En deltager fremførte at dagsordenen ikke var rigtig iflg. vedtægterne, F.eks.. pkt. 2 Ifølge vedtægten hedder det, at ”forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse#
 
En enkelt anførte, at indkaldelsen ikke var modtaget.
 
Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen vil blive afholdt efter vedtægten. Dette blev godkendt.
 
2.Forelæggelse af regnskab.
 
Verner Schrøder gennemgik regnskabet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Der blev spurgt om udgiften til Årsstævne, hvad var det for en udgift? Udgiften er kontorholdsudgift, der er kodet fejl ved bogføringen Der blev påtalt, at revisionspåtegniug på regnsbabet mangler. Der er ingen påtegning, og derfor kan der ikke påføres regnskab noget udover det anførte,
 
Tidligere kasserer havde fået et brev med anmodning om indbetaling af et beløb. Oplyste, at Martin Glader havde fået det hele . Kravet frafaldes.
 
Punktet spisning gav en del diskussion. Den tidligere formand oplyste, at bestyrelsen i 2008 havde godkendt spisning ved afholdelse af generalforsamling. Et nuværende bestyrelsesmedlem anførte, at hvad bestyrelsen i 2008 havde vedtaget kunne ikke gælde for fremtidige bestyrelser. Økonomiske udgifter skal vedtages af den siddende bestyrelse (bestyrelsen har ansvaret for økonomien) , og da spisningen aldrig havde været forelagt bestyrelsen, men blot blevet trykt og udsendt til medlemmer, fandt han at teksten som anført i regnskabet var rigtig.
 
Diskussionen sluttede med, at teksten ændres til: Udgift i forbindelse med bestyrelsesmøder/generalforsamling
 
Der blev spurgt ti IT-udgift. Det oplystes, at det dække kontingent incl.telefon
 
Regnskabet herefter godkendt ved flertalsoptælling
 
3. Indkomne forslag:
 
Bestyrelsen foreslår, at der vælges 2 revisorer – ingen statsautoriseret revisor.
 
Det blev fra forsamlingen, anført at dette krævede ændring af vedtægterne.
 
Forslaget udsættes til næste år.
 
4. Kontingent:
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 
Vedtaget
 
5. Valg til bestyrelsen
 
Der er 40 stemmeberettige medlemmer. Der blev foreslået følgende kandidater:
 
Oluf Jensen Christian Panbo Poul E. Lauridsen Thorkild Thomsen
 
Der blev afgivet 32 stemmer og 8 blanke.:
 
Følgende blev valgt:
 
Oluf Jensen 20 stemmer Thorkild Thomsen 23 stemmer Poul Erik Lauritzen 18 stemmer
 
Christian Panbo valgt som stedfortræder med 17 stemmer.
 
6. Revisorvalg
 
Sønderjyllands revisionskontor valgt.
 
7. Eventuelt
 
Den tidligere formand spurgte hvornår medlemsbladet vil blive udsendt.
 
Et nyvalgt bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på. at det er den nye bestyrelse der bestemmer hvornår bladet udkommer og i hvilken form.
 
En deltager påpegede at den nye bestyrelse udsendes til alle medlemmer.
Frøslev, den 22. august 2012
 
H. Christensen referent
Design downloaded from free website templates.